Четвер, 01.10.2020, 16:06 Вітаю Вас Гість | RSS
Полтавська спеціалізована школа I-III ступенів №3
Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 210
Форма входу
Мы вконтакте
Мы [b]онтакте

Керівна Рада школи


Положення про Керівну Раду школи.

1.1. Рада школи - виборчий орган стратегічного державно-суспільного керування школою (далі по тексту Рада), що працює між зборами.

Головною метою діяльності Ради є сприяння школі в здійсненні її завдань, передбачених статутом, а також додатковому залученні фінансових ресурсів для зміцнення матеріальної бази школи й підвищення якості навчального-виховного  процесу. Рада не має права втручатися в поточну оперативно-розпорядну діяльність адміністрації школи.

1.2. Керівна рада школи є колегіальним органом самоврядування, що здійснює відповідно до статуту школи вирішення  окремих питань, які входять до компетенції школи.

1.3. Рада здійснює свою діяльність відповідно до законів та інших нормативних актів України, органів місцевого самоврядування, статуту школи, регламенту Ради, інших локальних нормативних актів школи.

1.4. Діяльність членів Ради ґрунтується на принципах добровільності, рівноправності, колегіальності, гласності у прийнятті рішень.

1.5. Дане Положення регламентує:

- чисельність і порядок формування Ради

- діяльність Ради;

- компетенції Ради.

1.6. Члени Ради не одержують винагороди за роботу в Раді.

2. Структура й порядок формування Ради.

2.1. Структура Ради школи.

2.1.1. Рада формується з осіб, зацікавлених у підтримці й удосконаленні діяльності школи, на підставі рішення зборів (педагогів і батьківської громадськості) школи.

2.1.2. Рада складається із членів, які обираються як представники:

- батьківської громадськості усіх класів;

- працівників школи;

- представників громадськості.

Також до складу входить директор школи і його заступники.

За рішенням Ради до її складу також можуть бути запрошені й включені громадяни, професійна й (або) суспільна діяльність, знання, можливості яких можуть позитивним чином сприяти функціонуванню й розвитку школи.

2.1.3. У Раду школи обираються представники від батьківської громадськості в кількості одного від кожного класу й по одному учню від кожного 10-11 класів, а також керівники школи. Рада школи обирається строком на два роки.

2.2. Порядок формування Ради.

2.2.1. Формування Ради здійснюється шляхом висування кандидатів:

- від педагогічного колективу на засіданні педагогічної ради;

- від батьківської громадськості на загальношкільних батьківських зборах;

- від громадських організацій та об'єднань, підприємств

2.2.2. Список членів Ради затверджується зборами учасників навчального процесу.

Особи, вибрані до складу Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

 3. Повноваження Ради. 

3.1. Члени Ради працюють на громадських засадах. Рада в рамках своїх повноважень спільно працює з педагогічним колективом і органами керування навчально-виховним процесом.

3.2. Основними завданнями Ради є:

- визначення основних напрямків розвитку школи;

- сприяння створенню в школі оптимальних умов і форм організації навчально-виховного процесу;

- підвищення ефективності фінансово-економічної діяльності школи, стимулювання праці вчителів, залучення позабюджетних коштів, визначення напрямків, форм, розміру й порядку використання позабюджетних коштів  школи;

- контроль над цільовою та раціональною витратою фінансових коштів школи;

- участь у розгляді конфліктних ситуацій між учасниками навчально-виховного процесу у випадках, коли це необхідно.

3.3. Рада має наступні повноваження й здійснює наступні функції.

3.3.1. Рада затверджує:

- режим роботи школи;

- програму розвитку школи й цільові інноваційні програми;

3.3.2 Рада погоджує за поданням директора школи:

- кошторис витрати коштів, отриманих школою від позабюджетних джерел;

- створення в школі суспільних (у тому числі молодіжних) організацій (об'єднань).

3.3.3. Рада розглядає скарги й заяви, які надійшли до Ради від учнів, їхніх батьків або педагогів на дії (бездіяльність) педагогічного колективу й адміністрації школи, на порушення статуту школи окремими учнями.

3.3.4. Рада затверджує розмір премій найбільш активним учасникам навчально-виховного  процесу (педагогам);

3.3.5. Рада приймає  звіт від адміністрації школи:

- про підсумки навчального й фінансового року;

- про реалізацію інноваційних програм розвитку.

3.4. Рада має право:

3.4.1. Вносити пропозиції щодо удосконалення освітньої діяльності школи;

- вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту школи;

- здійснювати контроль над цільовим використанням позабюджетних коштів;

- вирішувати питання щодо проблем навчання на рівні засновника, адміністрації району.

3.4.2. Вносити пропозиції щодо удосконалення роботи адміністрації школи.

3.4.3. Клопотати  при наявності підстав  перед директором школи про розірвання трудового договору з педагогічними працівниками й працівниками із числа допоміжного й адміністративного апарата.

3.5. Член Ради має право:

- брати участь в обговоренні й прийнятті рішень Ради, виражати в письмовій формі власні думки, які долучаються до протоколу засідання Ради;

- робити запит директору школи щодо надання всієї необхідної інформації для участі в роботі Ради з питань, які входять до її компетенції;

- бути присутнім на засіданнях педагогічної Ради школи із правом голосування;

- достроково вийти із складу Ради на підставі письмового повідомлення голові Ради

3.6. Голова Ради:

- відповідає за підготовку й проведення засідань Ради;

- разом з директором школи бере участь у рішенні питань щодо заключення контрактів, угод, договорів з різними організаціями;

- затверджує рішення й рекомендації, прийняті Радою та її комісіями;

- представляє Раду перед органами влади, а також у відносинах з юридичними й фізичними особами;

- забезпечує виконання рішень Ради;

- організує взаємодію Ради із засновником, адміністрацією школи.

4. Організація діяльності Ради.

4.1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться  у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

4.1.1. Засідання Ради проводяться відповідно до плану або скликаються головою Ради, а в його відсутність - заступником голови.

Дата, час, порядок денний засідання, а також необхідні матеріали повідомляються й передаються членам Ради не пізніше, ніж за 3 дні до засідання Ради.

4.1.2. На засіданні може бути вирішено будь-яке питання, що входить до компетенції Ради.

4.2. Перше засідання Ради скликається директором школи не пізніше, ніж через місяць після її формування. На першому засіданні Ради обираються голова, заступник голови, секретар Ради відкритим голосуванням більшістю голосів.

Рада має право переобрати голову, заступника й секретаря в будь-який час більшістю голосів загальної чисельності членів. Головою Ради не може бути представник засновника, представники адміністрації, директор школи.

4.3. Планування роботи Ради здійснюється в порядку, визначеному регламентом Ради. Регламент Ради повинен бути прийнятий не пізніше, ніж на другому засіданні.

4.4. Рада має право:

- створювати постійні й тимчасові комісії для підготовки матеріалів до засідань Ради, вироблення проектів її рішення  у період між засіданнями;

- залучати до роботи в цих комісіях членів педагогічного й учнівського колективів і батьківської громадськості, а також інших осіб, компетентних у даних питаннях, з їхньої згоди;

- визначати структуру, число членів і персональне членство в комісіях;

- призначати голову комісії (тільки із членів Ради);

- затверджувати завдання, функції, регламент роботи комісії.

4.5. Засідання правочинне, якщо на ньому присутня не менш, ніж половина з числа членів Ради, визначеного чинним положенням. Засідання веде голова, а в його відсутність - заступник голови.

4.6. Рішення Ради ухвалюються більшістю голосів членів Ради, присутніх на засіданні, при відкритому голосуванні, оформляються протоколом, що підписується головою й секретарем Ради.

4.6.1.Постанови й протоколи засідань Ради зберігаються в переліку документації школи. З ними можуть ознайомитися всі учасники навчально-виховного  процесу.

- положення про збори;

- протоколи й резолюції зборів;

- протоколи (матеріали,  які додаються до протоколів) і постанови засідань Керівної Ради;

- склад Ради.

Документи зберігаються протягом 5 років та передаються до архіву школи по акту.

4.6.2. Документацію веде секретар Ради й передає знов обраному секретарю по акту, що підписують попередні й знов обрані голови й секретарі.

4.7. Для здійснення своїх функцій Рада має право:

- запрошувати на засідання Ради будь-кого працівників школи для одержання роз'яснень, консультацій, заслуховування звітів з питань, що входять у компетенцію Ради;

- запитувати й одержувати в директора школи й (або) засновника інформацію, необхідну для здійснення функцій Ради, у тому числі в порядку контролю над реалізацією рішень Ради.

4.8. Організаційно - технічне забезпечення діяльності Рада покладає на адміністрацію школи (у разі потреби - при сприянні засновника).

Адміністрація школи забезпечує засідання Ради необхідними педагогічними, довідковими й іншими матеріалами стосовно даного питання.

4.9. Припинення діяльності Ради або зміна її правового статусу може бути ухвалено рішенням зборів усіх учасників навчально-виховного процесу школи.

5. Обов'язки й відповідальність Ради і його членів.

5.1. Рада відповідає за прийняття й своєчасне виконання рішень, що входять у її компетенцію.

Директор школи має право самостійно ухвалювати рішення щодо питання, що входить у компетенцію Ради, у випадку відсутності необхідного рішення Ради по даному питанню у встановлений термін.

5.1.1. Рада звітує про свою роботу щорічно на зборах.

5.2. Члени Ради у випадку прийняття рішень, що тягнуть порушення законодавства України, несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

5.3. Рішення, що суперечать положенням Статуту школи, положенням договору установи й засновника, не дійсні з моменту їх прийняття й не підлягають виконанню директором школи, її працівниками й іншими учасниками навчально-виховного процесу.

За фактом ухвалення вищевказаного рішення засновник має право прийняти рішення про його скасування, або внести через свого представника про перегляд такого рішення.

5.4. У випадку виникнення конфлікту між Радою й директором школи (незгода директора з рішенням Ради або незгода Ради з рішенням (наказом) директора), який не може бути врегульовано шляхом переговорів, рішення щодо конфліктного питання ухвалює засновник.

5.5. Члени Ради зобов'язані відвідувати засідання.

5.6. Повноваження будь-якого вибраного члена Ради можуть бути припинено достроково за рішенням загальних зборів Ради або за власним бажанням.

5.7. Члена Ради може бути виведено з її складу за рішенням Ради у випадках:

- за його бажанням (письмовій формі);

- при звільненні з роботи педагогічного працівника;

- у разі систематичного пропуску (більш двох раз) засідання без поважної причини;

- у разі протиправних дій особи, що несумісні із членством у Раді;

- при виявленні певних обставин, що перешкоджають участі члена Ради в його роботі: позбавлення батьківських прав, заборона в судовому порядку здійснювати педагогічну й іншу діяльність, що пов'язана з роботою з дітьми; визнання за рішенням суду недієздатним, наявність непогашеної судимості за злочин.

Вихід члена із Ради оформлюється протоколом.

5.8. Після виходу із складу Ради її члена Рада вживає заходів щодо заміщення вибулого члена (за допомогою довиборів).

6. Форми, порядок залучення й витрати додаткових позабюджетних коштів у школі.

6.1. Залучення додаткових позабюджетних коштів Радою здійснюється у формі пожертвувань та цільових внесків на програми розвитку школи, спонсорської допомоги фізичних і (або) юридичних осіб, громадськими організаціями, фондами.

Пожертвування, цільові внески або спонсорська допомога школі може проводитися в грошовому або матеріальному вираженні в порядку, установленому законодавством України.

6.2. Залучення цільових внесків законних представників може мати на меті придбання необхідного школі навчального обладнання, зміцнення й розвиток матеріально-технічної бази школи, охорони життя учнів, що перебувають в школі  у період навчально-виховного процесу, або рішення інших завдань, що не суперечать чинному законодавству й статутній діяльності школи.

Ініціатива про залучення цільових внесків може виходити від засновників, керівника школи,  Керівної Ради або іншого органа самоврядування школи, а також від батьків учнів (законних представників), що навчаються.

Розмір цільового внеску визначається кожним з батьків (законних представників) самостійно, виходячи з наявних можливостей.

Цільові внески батьків (законних представників) на підставі їх заяви вносяться в установи банку на розрахунковий рахунок школи.

Рішення щодо використання залучених цільових внесків здійснює директор школи за визначеним цільовим призначенням за рішенням Керівної Ради.

6.3. Бухгалтерський облік і звітність по цільових внесках та пожертвуваннях здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.4. Додаткові позабюджетні кошти направляються на:

- збереження й розвиток матеріально-технічної бази школи;

- удосконалення ефективності навчально-виховного процесу;

- охорону життя й здоров'я педагогічного й учнівського колективу школи.

ФУНКЦІЇ Й СКЛАД КОМІСІЙ РАДИ

 1. Фінансово-економічна:

Склад комісії:

• Голова комісії - директор школи

• Члени комісії:

- Затверджує кошторис витрат коштів, отриманих школою від статутної діяльності, що приносить доходи із позабюджетних джерел.

- Сприяє залученню позабюджетних коштів  для забезпечення діяльності й розвитку школи, визначає мету та напрямки їх діяльності.

- Погоджує здачу в оренду школою закріплених за нею об'єктів власності.

- Регулює зміст і ціноутворення додаткових платних освітніх послуг.

- Здійснює контроль витрати позабюджетних коштів, звітує про результати контролю.

2.Навчальна.

Склад комісії:

• Голова комісії - заступник директора школи з навчально-виховної роботи.

• Члени комісії:

- Бере участь у доборі школою навчальних програм і підручників.

- Погоджує зміст шкільного компоненту, профілі навчання в старшій школі.

- Установлює режим роботи школи протягом усього навчального року, у тому числі тривалість навчального тижня - 5 або 6 днів.

- Визначає термін початку й закінчення занять.

- Ухвалює рішення щодо введення (скасування) шкільної форми для учнів та персоналу школи.

- Здійснює контроль за станом бібліотечного фонду й розробляє пропозиції щодо його поповнення.

- Здійснює контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм та безпечних умов навчання, виховання й праці в школі.

- У разі необхідності ініціює проведення незалежної експертизи якості навчальних результатів.

- Проводить експертизу якості умов організації навчального процесу.

- Один раз на півріччя спільно з адміністрацією школи готує інформацію щодо результатів поточної та підсумкової успішності учнів.

- Готує відповідний розділ щорічного звіту перед батьками й громадськістю.

- Затверджує програми розвитку школи.

3. Правова.

Склад комісії:

• Голова комісії - заступник директора школи з навчально-виховної роботи

• Члени комісії:

- Розглядає скарги й заяви учнів й батьків на дії (бездіяльності) педагогічного й адміністративного персоналу школи й ухвалює рішення щодо даних дій

- Ухвалює рішення щодо виключення учнів із школи.

- Порушує клопотання при наявності підстав перед засновником школи про розірвання трудового договору із учителем, іншим працівником школи, вносить засновникові пропозиції про заохочення працівників і директори школи.

- Здійснює контроль за дотриманням прав усіх учасників навчально-виховного процесу.

- Бере участь у роботі експертних комісій  щодо атестації школи.

- Залучається до роботи комісії з атестації й ліцензування школи.

- Готує  відповідний розділ щорічного звіту перед батьками й громадськістю.

4.Організаційна.

Склад комісії:

• Голова комісії - заступник директора школи з виховної роботи

• Члени комісії:

- Працює з батьківськими комітетами класів.

- Готує щорічну інформаційну доповідь про результати діяльності школи.

- Організує роботу зі ЗМІ, соціокультурними організаціями в мікрорайоні школи.

- Організує просвітницьку  й освітню діяльність, реалізацію соціальних проектів у мікрорайоні школи.

- Залучає колишніх випускників, ветеранів школи до реалізації освітніх проектів школи.

 
Пошук
Календар
«  Жовтень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Архів записів
Часы
Личный кабинет

Гость, мы рады вас видеть. Пожалуйста зарегистрируйтесь или авторизуйтесь!
Образование